ffurflen gais

Cwblhewch manylion deiliad y cerdyn isod. Deiliad y cerdyn yw'r person sydd angen help yn y theatr neu ganolfan gelfyddydau, nid y person sy'n darparu'r cymorth. 

1 manylion cyswllt
2 llun deiliad y cerdyn

Amgaewch brawf cymhwysedd.

3 gwybodaeth ychwanegol dewis cwsmeriaid

Er mwyn i ni allu gwella ein gwasanaethau i gwsmeriaid a helpu theatrau a chanolfannau celfyddydau i ddarparu’r cymorth cywir, allwch chi roi rhywfaint o wybodaeth ychwanegol i ni?

Weithiau gall theatrau a chanolfannau celfyddydau fod yn awyddus i ddweud wrthych am berfformiadau hygyrch allai fod o ddiddordeb i chi. Os hoffech dderbyn yr wybodaeth hon, rhowch wybod i ni drwy roi tic yn y blychau perthnasol isod:

4 ffôn minicom yw hwn

Fydd eich Gofalwr neu’ch Cynorthwyydd Personol yn archebu tocynnau ar eich cyfer yn aml? Os felly, ychwanegwch eu manylion cyswllt fan hyn i wneud y broses yn haws:

5 telerau ac amodau

Trwy ymuno â Hynt rydych yn rhoi caniatâd i ni rannu eich gwybodaeth â lleoliadau sy’n aelodau Hynt.

View our terms and conditions here

6 arbed ac allforio

Cyn anfon eich cais, gwiriwch y pwyntiau canlynol:

  • Bod eich enw âch cyfeiriad yn gywir ac yn gyflawn
  • Eich bod wedi amgáu llun ohonoch chi eich hun
  • Eich bod wedi amgáu dogfen yn darparu prawf cymhwysedd

e-bostiwch neu bostiwch eich cais at applications@hynt.co.uk neu:
Cerdyn Hynt, Network House, Ffordd St Ives, Sandycroft, Sir y Fflint CH5 2QS

Am ragor o wybodaeth ewch i neu cysylltwch â’n desg gymorth ar 01244 526001. Os oes angen y gwasanaeth cyfnewid testun, ffoniwch 18001 01244 526001.